Các mô hình kinh tế

Tùy theo cách thức giải quyết ba vấn đề kinh tế lớn, người ta phân chia các mô hình kinh tế của xã hội như sau: Mô hình kinh tế truyền thống Đây là mô hình kinh tế tự nhiên đã xuất hiện từ thời kỳ công xã nguyên thủy ở đó việc sản xuất […]

Phương pháp nghiên cứu kinh tế học

Phương pháp chính được sử dụng trong phân tích kinh tế học là phương pháp phân tích cân bằng. Phương pháp này xem xét tất cả các mối quan hệ kinh tế thông qua hoạt động của thị trường. Nghĩa là tác động giữa cung và cầu, giữa tổng cung và tổng cầu. Phạm vi xem […]

Những đặc trưng của kinh tế học

Đặc trưng nổi bật của kinh tế học là dựa trên tiền đề về sự khan hiếm. Một mặt, vì sự khan hiếm nguồn lực của sản xuất (đất đai, lao động và vốn) mà con người phải học cách sử dụng chúng sao cho tiết kiệm và có hiệu quả nhất. Mặt khác, số […]

Kinh tế học là gì?

Khái niệm kinh tế học đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử, được tìm thấy đầu tiên trong các tác phẩm của những triết gia cổ Hy Lạp nổi tiếng như: Aristote và Platon (khoảng thế kỷ thứ IV và V trước công nguyên). Nhưng chỉ từ khi xuất hiện tác phẩm kinh […]