Phương pháp nghiên cứu kinh tế học

Phương pháp chính được sử dụng trong phân tích kinh tế học là phương pháp phân tích cân bằng. Phương pháp này xem xét tất cả các mối quan hệ kinh tế thông qua hoạt động của thị trường. Nghĩa là tác động giữa cung và cầu, giữa tổng cung và tổng cầu. Phạm vi xem xét các quan hệ kinh tế có thể là một chủ thể riêng biệt (người tiêu dùng hay một doanh nghiệp…), cũng như tổng thể của nền kinh tế. Phân tích quyết định của cầu thông qua tác động của cung. Phương pháp phân tích cung cầu là một công cụ hữu hiệu để giải thích mọi vấn đề phức tạp của kinh tế học.

Phương pháp quan sát các hiện tượng và thu thập chuỗi số liệu, là phương pháp thống kê học giúp cho việc nghiên cứu những dữ liệu kinh tế cơ bản nhất để phân tích, so sánh và tổng hợp.

Phân tích, tổng hợp, so sánh là những phương pháp bổ trợ để nghiên cứu kinh tế học. Mục đích của phương pháp này là nhằm:

  • Tìm ra trong một tập hợp vô số các số liệu thống kê những xu hướng vận động chính.
  • Đánh giá được diễn biến của các sự kiện kinh tế và khái quát chúng thành các quy luật chung.

Phương pháp trừu tượng hóa khoa học, đó là phương pháp biết loại bỏ những yếu tố ngẫu nhiên, đơn lẻ, không điển hình. Nhằm tập trung nghiên cứu các quan hệ có tính bản chất, những xu hướng điển hình đang cần được nghiên cứu.

Kinh tế học, với tư cách là một khoa học nghiên cứu các quan hệ xã hội và con người. Vì vậy, cũng cần sử dụng phương pháp liên ngành khoa học như phương pháp của xã hội học, tâm lý học, triết học.